Yhdistyksen säännöt

Oulun vihreät nuoret ry:n säännöt

Hyväksytty perustamiskokouksessa 7.4.2004

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Oulun vihreät nuoret ry ja sen kotipaikka on Oulu ja toimialue on Oulun seutu.

2 § Kieli
Yhdistys voi käyttää toiminnassaan suomen, ruotsin ja englannin kieltä. Rekisteröinti- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on aktivoida ja rohkaista nuoria ja nuoria aikuisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kestävän kehityksen pohjalta vihrein periaattein, edistää ja suojella elämisen laatua ja tasa-arvoisuutta, luonnonvarojen säilymistä ja luonnon moninaisuutta sekä elinympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi yhdistyksen tarkoitus on edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tukea Vihreä liitto r.p:n toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• kerää ja välittää tietoa,
• tekee aloitteita ja kannanottoja,
• harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
• harjoittaa nuorisotoimintaa sekä
• voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen, jos yhdistyksen kokous
niin päättää.

Yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksua.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa asianmukaisella luvalla alaansa liittyvää kustannustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä, myydä merkkejä ja muistoesineitä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä voivat olla

• henkilöjäsenet, jollaiseksi hallitus voi hyväksyä viisitoista vuotta täyttäneen Suomen kansalaisen tai sellaisen ulkomaalaisen, jolla on kotipaikka Suomessa, sekä
• kunniajäsenet, jollaiseksi yhdistyksen kokous voi päätöksellään kutsua yhdistyksen ansioituneen jäsenen tai muun luonnollisen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muutoin haluaa osoittaa kunnioitustaan.

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi vahvistaa henkilöjäsenille. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Hallituksen kokous voi myöntää opiskelijoille sekä muille taloudellisesti heikossa asemassa oleville oikeuden alennettuun jäsenmaksuun.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna. Muilta osin yhdistyksen jäsenen erottamisesta noudatetaan, mitä yhdistyslaissa asiasta sanotaan.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa.

5 § Päätösvalta
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat yhdistyksen henkilöjäsenet siten, kuten yhdistyslaissa säädetään.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen käsittelemään kokouskutsussa ilmoitettuja asioita. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään 1 / 10 yhdistyksen henkilöjäsenistä pyytää koollekutsumista kirjallisesti erikseen mainitsemansa asian käsittelemistä varten.

Koollekutsuminen

Yhdistyksen kevät- ja syyskokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kirje jokaiselle jäsenelle. Jos jäsen on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten, kutsu toimitetaan sähköpostitse. Yhdistyksen muut kuin varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä. Jos jäsen on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten, kutsu toimitetaan sähköpostitse.

Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat:

Kevätkokouksen tehtävänä on

• käsitellä hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,
• päättää edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
• käsitellä hallituksen mahdollinen lisäys talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sekä
• muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

• valita yhdistykselle yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle,
• valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle,
• päättää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta,
• päättää yhdistyksen toimintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle,
• käsitellä yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden talousarvio, sekä
• käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja
enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus voi valita yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt sekä määritellä heidän tehtävänsä ja sopia talousarvion puitteissa heidän työehdoistaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7 § Nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on toimitettava tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

9 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous päättää.

10 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa, näistä jälkimmäisessä 2/3 enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisesta säädetään samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta.